MR Verslag 27 juni 2019

 
Notulen MR-vergadering 27-06-2019:
Aanwezig        : MvT, HO, DdL, AR, PQ, JK, SM 
Afwezig m.k.   :  AvD.
Notulist           : PQ
 
Agendapunt:
 1. Opening:   
DdL opent de vergadering met een stukje uit Hebreeën over het overdragen van een Estafettestokje
 1. Mededelingen/ingekomen post:
  2x Info MR naar MvdG.

Het bestuur van de Scholen van Oranje met o.a. Gert Will was op school. De groepen 1, 2, 3, 7 en ook de oranjedagen werden bezocht. Er was ook een gesprek over stand van zaken met het team. Het bezoek was goed.
 
Het verslag van de inspectie bevatte een onverwachte passage. Jammer. Vraag van de MR is terecht. Er is inmiddels een geruststellende reactie van het bestuur gekomen. Nadere toelichting volgt in de vergadering van september. Er is een kwaliteitsmedewerker aangesteld, afkomstig Beatrixschool.
 1. Vaststellen agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
 1. Directiepunten:
  OR begroting 2019-2020:

  MR gaat accoord met de begroting. Vooral post schoolreisje is van belang, DdL geeft terugkoppeling aan de OR.
Personeel MR:
Drie collega’s van de personeelsgeleiding zijn bereid gevonden. Larissa, Lisa en Jolanda B. zullen namens de personeelsgeleding deel gaan uitmaken van de MR. Voor de GMR wordt nog een oplossing gezocht. Mogelijk roulerend? Alle leden worden toegevoegd aan de groep tbv uitnodigingen. Secretaris en voorzitter MR worden nog bepaald in September. De MR Mailgroep wordt gewijzigd.
Schoolgids:
Nog enkele kleine wijzigingen, daarna akkoord door MR.
Scholingsplan:
Wordt besproken en goedgekeurd.

Schoolplan:
Enkele kleine wijzigingen, worden nog doorgevoerd. Veel aandachtspunten. Wordt nog een keer rondgestuurd tbv instemming MR.
Jaarplanning:
Aandacht voor gesprekken met de ouders. Laatste gesprek blijft facultatief, maar opgenomen in de planning. Wordt later in het schooljaar nader besproken.
Personeel:
Concept groepsindeling werd aan ouders gestuurd. JdR gaat niet op maandag naar groep 7, maar blijft op de Johan Friso. De ontstane ruimte op ONS wordt nog ingevuld. De verdeling bovenbouw- en onderbouwcoördinator wordt tijdelijk losgelaten, gezien de huidige verschuivingen. Margo wordt informeel adjunct-directeur.  De Taken worden opnieuw verdeeld. HO blijft tot de herfstvakantie, 1 dag per week voor ondersteuning, daarna afbouw.
Jaarplan:
Wordt besproken, enkele opmerkingen mbt concretere tijdsplanning. Punten worden ingepland. Daarna wordt ingestemd door MR.
 1. GMR: 
  Gesproken werd o.a. over de bezetting richting  GMR. Vanuit de oudergeleding is nog geen afvaardiging vanuit de ONS: 9 september is er een kennismaking vanuit de vereniging. SM stelt zich beschikbaar. DdL informeert de vereniging. DdL stuurt laatste verslag door aan SM. DdL informeert de MR over de actuele onderwerpen.
 1. Cursus MR:
  Cursus MR start op school / via een locatie van VOO
  Via locatie gezien het aantal potentiele deelnemers.
 1. Gedrag / Veiligheid:
  Wordt niet besproken ivm afwezigheid AvD.
 1. Info informatieavond 10-09-2019:
  Hoe gaat de MR zich presenteren op de informatieavond. Wie zijn aanwezig? Welke boodschap willen we uitdragen? De zichtbaarheid van de MR mag groter. Het is belangrijk dat we aanwezig zijn vanuit Oudergeleding. Misschien even het woord voeren, net als op de infoavond. We kunnen ook een A4 met punten presenteren of de OR begroting verdelen en nader toelichten. Naambordjes maken? Verder uitwerken direkt na de vakantie.
 1. Nieuwsbrief
Paul schrijft een stukje voor de eerstvolgende nieuwsbrief.  DdL levert een nog een stukje aan. JK/AvD en PQ ook. 
 1. Rondvraag: 
De voorzitter bedankt iedereen voor de samenwerking, spreekt vertrouwen uit voor de toekomst en sluit de vergadering.
 
 
 
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019