Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019
Samenstelling MR
 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR van de Oranje Nassauschool bestaat uit 5 leden.  Omdat dit om een oneven aantal gaat, heeft 1 ouder zich onthouden aan stemming.

Personeelsgeleding
 • Jolanda Köhlenberg (secretariaat)
 • Annemieke van Dijk (GMR lid)
 • vacant
Oudergeleding
 • Daniëlle de Leng (voorzitter en GMR lid)
 • Paul Quarré
 • Arjan Rutten
 
Vergaderingen
 
De MR heeft deze periode 7 keer vergaderd. Alle vergaderingen waren openbaar op 1 besloten vergadering na. De agenda van de MR vergadering heeft een aantal vaste onderwerpen.  Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan en de schoolgids.
 
 • Agenda met een aantal vaste agenda punten.
  • Denk hierbij aan:
   • Directie punten
   • Passend Onderwijs
   • Punten en informatie vanuit de GMR-vergaderingen
 • De directie is elke vergadering op verzoek van de MR aanwezig.
 • Regelmatig een stukje voor de nieuwsbrief aanleveren waarin het streven, om na iedere MR-vergadering een stukje te schrijven,nagenoeg gelukt is.
   
   
    
  Besproken onderwerpen/zaken
   
 • GMR (bovenschoolse agendapunten)
  • Deze punten zijn gedeeld door de leden welke ook aangesloten zijn bij de GMR
 • Bezoek Onderwijsinspectie, bevindingen & plan van aanpak
  • De school heeft 3 achtereenvolgende jaren de ondergrens behaald, hierna heeft de inspectie de school bezocht.
  • Uit het voorlopige en definitieve rapport van de inspectie is de school beoordeeld als zeer zwakke school.
  • De school heeft zelf al een 0-meting laten uitvoeren door een extern partij. Hierbij is ook de conclusie onvoldoende bevonden.
  • Het bestuur van SvO én de schooldirectie heeft open en transparant de (voorlopige) bevindingen gecommuniceerd met de MR
  • De schooldirectie heeft het plan van aanpak voorgelegd aan de MR, de MR heeft hiermee ingestemd.
  • De schooldirectie heeft de MR iedere vergadering bij gepraat over de verbeterpunten zoals vermeld in het plan van aanpak.
  • De ouders zijn geïnformeerd via informatieavonden, de MR heeft op deze avond ook haar visie gegeven.
  • De hulp van klassenconsultatie heeft binnen de organisatie al gezorgd voor veel verbeteringen
 • Aanpassing schooltijden
  • De MR heeft ingestemd met het aanpassen van de schooltijden voor de onderbouw. De ochtenden tot 12.00 uur (i.p.v. 11.30 uur) en de woensdag tot 12.15 uur
 • Huishoudelijk reglement MR Oranje Nassauschool
  • Het huishoudelijke MR reglement is bijgewerkt en geactualiseerd
 • Passend Onderwijs
  • Een ontwikkeling waardoor ook bij ONS het passend onderwijs de aandacht krijgt welke het verdient. Via diverse arrangementen worden er door de IB-ers passende mogelijkheden geboden.
  • Gedrag; A.v.D. heeft tijdens de MR-vergaderingen het onderwerp gedrag regelmatig op zich genomen. De methode Kwink is schoolbreed uitgerold en wordt actief toegepast.
 • Nieuwe leermethodes
  • De MR is geïnformeerd over de diverse nieuwe leermethodes die worden toegepast of zullen worden toegepast
 • Jaarplanning
  • De MR bespreekt het jaarplan wat leidend is voor het schooljaar 2019-2020 ten aanzien van de te behalen doelen.
 • De schoolgids 
  • De Schoolgids voor 2019-2020 zal enkel nog digitaal via de website, schoolapp en nieuwsbrieven worden gedeeld. Een papieren versie zal enkel nog worden uitgereikt aan nieuwe leerlingen.
 • Schoolplan
  • De Schoolplanning voor de komende 4 jaar (2019-2023) is besproken, doorgenomen en verbeterd waar nodig. De MR heeft ingestemd met dit schoolplan.
 • Vacature directeur
  • De huidige interim-directeur, zal tot aan de zomervakantie 2019 aanblijven
  • De MR is mede betrokken bij de aanstelling van de nieuwe directeur welke vanaf de zomervakantie 2019 zal aantreden.
 • Verkiezingen MR leden
  • 2 ouders zullen einde van deze periode de MR verlaten
  • Op de uitnodiging voor nieuwe MR leden hebben 3 enthousiaste ouders gereageerd.
  • Hierop zijn verkiezingen georganiseerd, na het tellen van de stemmen zijn de 2 kandidaten overgebleven.
  • Van uit het personeel zijn ook 3 nieuwe MR leden benoemd
 • Vrijwillige ouderbijdrage
  • De vrijwillige ouderbijdrage zal tegelijk met de kosten voor het schoolreisje worden gevraagd.
  • De MR heeft ingestemd met de geringe stijging in de ouderbijdrage voor 2019-2020 .
 • De formatie
  • De MR is geïnformeerd over de formatie van docenten, IB en staf.
 • OR Begroting
  • De MR is geïnformeerd over de begroting en activiteiten van de OR.
    
 • Nieuwsbrief & Schoolwebsite                                                                              De MR deelt graag de besproken onderwerpen met de ouders.                             Hierdoor wordt de MR ook een orgaan wat betrokken is bij de school en eveneens ook de ouders informeert op de wijze die ze van de MR mogen verwachten.                          Het streven is om na iedere vergadering (mits de onderwerpen dit toelaten) een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief, zodat de MR onder de aandacht blijft.                       Op de schoolwebsite heeft de MR de agenda van de komende vergadering staan ook de notulen zijn na afloop van de vergadering op de website terug te lezen.                                                                                                                                     

  Dordrecht, september 2019 

  Medezeggenschapsraad Oranje Nassauschool DordrechtJaarverslag MR schooljaar 2017-2018

De MR van Oranje Nassau School bestaat uit 6 leden.
 
De leden:
 
Personeelsgeleding
 • Larissa Gaal
 • Jolanda Köhlenberg (secretariaat)
 • Annemieke van Dijk (GMR lid)
   
  Oudergeleding
 • Daniëlle de Leng (voorzitter en GMR lid)
 • Jeanette Jelier
 • Paul Quarré
   
  Organisatorisch:
 • Agenda met een aantal vaste agenda punten.
 • Denk hierbij aan:
 • Passend Onderwijs;
 • Punten en informatie vanuit de GMR-vergaderingen
 • De directie is elke vergadering aanwezig.
 • Regelmatig een stukje voor de nieuwsbrief aanleveren waarin het streven, om na iedere MR-vergadering een stukje te schrijven,nagenoeg gelukt is.
   
  Besproken onderwerpen/zaken
 • GMR (bovenschoolse agendapunten)
 • Deze punten zijn gedeeld door de leden welke ook aangesloten zijn bij de GMR.
 • Passend Onderwijs;
 • Een ontwikkeling waardoor ook bij ONS het passend onderwijs de aandacht krijgt welke het verdient. Het vergt echter wel veel tijd van de IB-er en de leerkrachten om iedere leerling die passend onderwijs dient te ontvangen op de juiste wijze te kunnen bedienen.
 • Gedrag; A.v.D. heeft tijdens de MR-vergaderingen het onderwerp gedrag regelmatig op zich genomen. De nieuwe methode Kwink waar we dit jaar mee aan de gang zijn gegaan.
 • Move - Academy
 • School arrangementen;
 • In vergaderingen met aanwezigheid van de directie zijn de schoolarrangementen besproken. En eveneens wat de processen zijn waaraan de zaken moeten voldoen, alvorens er sprake is van een goed gekeurd arrangement.
 • < >De MR bespreekt het jaarplan wat leidend is voor een schooljaar ten aanzien van de te behalen doelen.
 • Vacature Directie/ bouwcoördinatoren;
 • Met pensioen gaan van de directie. Over de vacature die hierdoor ontstaan is.
 • En van de bouwcoördinatoren die is ontstaan aan het einde van het schooljaar.
 • Flexklas;
 • Kleine klas die is ontstaan om kinderen extra aandacht te kunnen geven.
 • Methoden en Materialen;
 • Nieuwe leesmethode voor groep 3
 • Aanschaf materialen kleuters en nieuwe kasten kleuters en kasten voor leerpleinen.
 • Privacy wet;
 • Wat heeft dat voor onze school te betekenen enz.
 • Werkdrukconvenant en stakingsgeld
 • Hoe wordt het op onze school ingezet.
 • Verkiezingen MR lid;
 • Dit jaar geen verkiezingen. De kandidaten hebben besloten nog door te gaan. En beslissen volgend jaar om door te gaan of te stoppen.
 • Net voor de vakantie is J. J.(ouder) gestopt met de MR.
 • Haar plek wordt na de vakantie ingevuld met A. R.
 • L. G. (personeel) ook gestopt met MR, door wisseling van school.
   
  Speerpunten schooljaar 2018-2019
 • Passend Onderwijs;
 • Verkiezingen/ Werving van nieuwe MR leden oudergeleding;
 • Het beter zichtbaar maken van de MR bij de OranjeNassauschool
   
  Nieuwsbrief
  De MR deelt graag de besproken onderwerpen met de ouders. Hierdoor wordt de MR ook een orgaan wat betrokken is bij de school en eveneens ook de ouders informeert op de wijze die ze van de MR mogen verwachten.
  Het streven is om na iedere vergadering (mits de onderwerpen dit toelaten) een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief, zodat de MR onder de aandacht blijft.

 
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019