De medezeggenschapsraad MR
 
De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee met de school op beleidsmatig gebied. De hoofdtaak van de MR zou omschreven kunnen worden als het invloed uitoefenen op het beleid van de school. Hierbij heeft de MR in sommige gevallen instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht. Dit is vastgelegd in de VMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs) en meer specifiek in het MR-reglement van de stichting.
 

Los van de zaken waarover de MR wettelijk advies- of instemmingsrecht heeft, kan de MR gevraagd of ongevraagd reageren op alle zaken die met de school als geheel te maken hebben. De MR heeft dus ook initiatiefrecht en het bestuur of de directie zijn verplicht antwoord te geven binnen een vastgestelde termijn. In praktijk is dit initiatiefrecht zeer belangrijk. Het geeft de MR het recht te reageren op en mee te praten over knelpunten op school, voorgenomen (beleidsmatige) besluiten et cetera. De MR beschikt over informatierecht: directie en bestuur moeten de MR alle informatie verschaffen die ze in redelijkheid voor haar taak nodig heeft.

De leden van de MR worden gekozen. De grootte van een MR hangt af van het aantal leerlingen dat een school telt. Onze MR bestaat nu uit 3 ouders (de oudergeleding) en 3 teamleden ( de personeelsgeleding). De zittingsduur is 3 jaar, waarna maximaal 2 keer verlenging mogelijk is. De achterban van de personeelsgeleding bestaat uit alle personeelsleden op onze school. De achterban van de oudergeleding bestaat uit alle ouders van de school.

Er is een aantal zaken waar de MR ieder jaar mee te maken krijgt, zoals:
- de schoolgids
- de begroting van de school en de jaarrekening
- het personeelsbeleid
- het schoolformatieplan
- de uitwerking van het taakbeleid
- jaarverslagen

Daarnaast zijn er zaken, waar de MR incidenteel mee te maken krijgt, zoals de veiligheid in/om de school, en de zorgverbreding.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de notulen ook. De notulen en agenda van de MR zijn ter inzage op school aanwezig.

Wanneer kunt u nu als ouder terecht bij de MR?
Niet elk probleem is meteen een MR-zaak. Heeft u een probleem, een vraag of een klacht, dan kunt u in eerste instantie bij de leerkracht en/of de directie van de school terecht. Wanneer een probleem, vraag of klacht onder meerdere ouders leeft, betrekking heeft op meerdere (alle) kinderen; of als u er met de betreffende leerkracht/ de directie niet uitkomt, is het een zaak die in de MR besproken wordt/kan worden. De leden van de MR zitten 'zonder last of ruggespraak', d.w.z.: ze zitten weliswaar namens hun repectievelijke achterban in de MR maar zijn vrij om eigen beslissingen te nemen. Het algemeen belang van de school staat voorop.

Hoe komt u in contact met de MR?
Mail naar MR@oranjenassauschool.nl

Ook is er een informatiefolder over de MR voor de ouders beschikbaar.
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019