Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Een aantal leerlingen heeft specifieke onderwijsbehoeften; zij hebben naast het onderwijs van de groepsleerkracht (tijdelijk) meer ondersteuning nodig. De groepsleerkracht brengt in samenspraak met de betrokken ouders en de IB-er in kaart welke specifieke onderwijsbehoeften de leerling heeft en wat op onze school mogelijk is om zo goed mogelijk aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen.
Leerlingen kunnen om verschillende redenen specifieke onderwijsbehoeften hebben, waarbij de reguliere ondersteuning in de groep niet voldoende is. Te denken valt aan onder meer:
• leer- of gedragsproblemen
• een leer- of gedragsstoornis (bijv. dyslexie, AD(H)D, autisme)
• een lastige thuissituatie
Voor een optimale ondersteuning aan deze leerlingen vinden wij het belangrijk om alle leerlingkenmerken goed in kaart te brengen. Wanneer we zelf nog onvoldoende zicht kunnen krijgen op de leerling, vragen we toestemming aan de ouders voor een onderzoek door een erkende pedagoog of gz-psycholoog. 

Leer- of gedragsproblemen

Als er sprake is van leerachterstanden of problemen, maar er is geen sprake van een erkende diagnose op het gebied van leren of gedrag, dan wordt er door de groepsleerkracht een handelingsplan met concrete doelen voor een bepaalde periode gemaakt. Dit plan wordt in de klas uitgevoerd. Vaak roepen we hierbij de hulp van de ouders in en vragen we hen om ook thuis eraan mee te werken. Soms vindt ook ondersteuning buiten de groep plaats. 

Leer- of gedragsstoornis

Wanneer er sprake is van een erkende diagnose, opent dit vaak de weg voor specifieke
ondersteuning aan de leerling, binnen en/of buiten onze school.

•Meervoudige, ernstige problematiek
Bij meervoudige, ernstige problematiek wordt het aanvragen van Leerlinggebonden Financiering (ook wel ‘rugzak’ genoemd) overwogen. Het gaat in deze gevallen om leerlingen met visuele en/of auditieve problemen, leerlingen met een langdurige ziekte of lichamelijke beperking en om leerlingen met een psychische ondersteuningsbehoefte.
Wanneer een rugzak is toegekend aan een leerling kan de school extra middelen, materialen en expertise inkopen. In samenspraak met Ambulant Begeleiders vanuit de scholen voor Speciaal Onderwijs bekijken we per leerling welke ondersteuning nodig is en of wij in staat zijn deze leerling hiermee goed onderwijs te bieden. Voor ouders biedt Leerlinggebonden Financiering ook de mogelijkheid hun kind op een school voor Speciaal Onderwijs aan te melden. Zie ook www.oudersenrugzak.nl.

•Dyslexie
Leerlingen met dyslexie hebben te maken met een hardnekkig leesprobleem. Soms is er ook sprake van een spellingprobleem. Vaak is dit zichtbaar in ons Leerlingvolgsysteem. Op onze school werken we met een systematische aanpak voor het signaleren van dyslexie. Bij een vermoeden van dyslexie werken wij volgens de landelijke Protocollen Diagnose en Behandeling Dyslexie. We geven extra ondersteuning en toetsen vaker. Blijft het probleem bestaan, dan verwijzen we de ouders naar een
erkend orthopedagoog of GZ-psycholoog die een officiële dyslexieverklaring kan afgeven.
Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben bij de CITO-eindtoets recht op het gebruik van een vergroting, meer tijd of het maken van de toets via de computer. Daarnaast hebben wij in ons protocol Behandeling Dyslexie een aantal aanpassingen en hulpmiddelen opgenomen, die kunnen worden ingezet. Per leerling wordt bekeken wat nodig is.

Een lastige thuissituatie

Als school zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’. De directeur en de Intern Begeleiders kunnen daarin zorgsignalen afgeven. Zo’n signaal geven wij alleen af nadat wij de ouders/verzorgers van de leerling hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dát er zorgen zijn om de leerling. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over hetzelfde kind, dan wordt automatisch een zorgcoördinator aangewezen. Deze zorgcoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij of zij inventariseert wat er aan de hand is met het kind en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over ‘Zorg voor Jeugd’
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019