Informatie.

De Oranje Nassauschool staat voor: ONS kent ons!  -  Niet ieder kind is gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Aangezien wij als basisschool een ‘leerinstituut’ zijn, is het van groot belang dat we de kinderen steeds weer kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Om dit te bereiken dienen we te zorgen voor de veilige omgeving die een school moet zijn, een plaats waar je mag zijn wie je bent, een plek die de warmte van thuis heeft. Daarnaast dienen we de kinderen voor te bereiden op hun functioneren als volwassenen, waarbij we ons niet af willen en kunnen sluiten voor de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Dit betekent dat wij de kinderen stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen met elkaar, afspraken te maken en de zinvolheid van regels te onderkennen en na te leven. We willen de kinderen begeleiden bij de invulling van de normen respect, verantwoordelijkheid, naastenliefde, rechtvaardigheid, vergevingsgezindheid en saamhorigheid. Binnen de school willen we een zodanig klimaat scheppen dat kinderen zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen.

De intern begeleider (IB-er)
Bij ons op school is Caroline Wouters de intern begeleider. De IB-er houdt nauwlettend de (onderwijskundige) zorg van alle leerlingen op school in de gaten. N.a.v. groepsuitslagen van cognitieve en sociaal-emotionele toetsing bekijkt zij onder andere wat verbeterpunten van ons onderwijs zouden kunnen zijn.
 
Groepsplannen en groepsbesprekingen
Dit schooljaar werken we met groepsplannen voor de vakken rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen.
De kinderen uit één groep, worden in drie niveaugroepen geplaatst. Op basis van de resultaten vanuit het CITO leerlingvolgsysteem worden de kinderen ingedeeld.

Scoort de leerling bij CITO een I en tijdens de methodegebonden toetsen meer dan 90% goed, dan komt hij in de plusgroep terecht.
Scoort de leerling bij CITO een II of een III en scoort hij tijdens de methodegebonden toetsen 60% of hoger, dan wordt hij in de basisgroep geplaatst.
De kinderen die tijdens de CITO een IV of een V scoren en die uitvallen op de methodegebonden toetsen, worden in de instructiegroep geplaatst.
 
Drie keer per jaar houdt de intern begeleider met alle groepsleerkrachten een groepsbespreking. Er wordt dan gekeken of de kinderen in de goede niveaugroep geplaatst zijn. Kinderen met problemen worden individueel bij hen aangemeld, zodat verdere noodzakelijke hulp kan worden geboden.
 
Als ouders wordt u altijd betrokken bij de stappen van hulp die geboden worden. Als u vragen heeft, of als u merkt dat het op welke wijze dan ook niet goed gaat met uw kind, dan kunt u altijd in eerste instantie bij de groepsleerkracht en vervolgens bij de intern begeleider terecht. Vaak worden gesprekken met de intern begeleider en de betrokken groepsleerkracht en ouders gepland, om de zorg te optimaliseren.

 
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019